Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PLAVECKÉHO BAZÉNU SOKOLOVNA

Návštěvní řád bazénu upravuje podmínky hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci bazénu. V případě porušení tohoto řádu bude tato osoba vykázána z bazénu bez náhrady vstupného.

1. Vstup do prostoru bazénu

Vstup do bazénu je povolen pouze s platnou vstupenkou, pojmem platná vstupenka se rozumí:

 • Jednorázové vstupné zakoupené na čipových hodinkách. Platnost je časově omezena na den zakoupení a zaplacený tarif dle sazby ceníku.
 • Zakoupením permanentky (čipová karta, čip) si návštěvník sportovního areálu zakládá virtuální „účet“. Prostředky z tohoto účtu může poté použít k úhradě vstupného. Náhrada za nevyčerpaný kredit nebo nepoužitou čipovou kartu se neposkytuje.
 • Na čipové hodinky je povolen vstup a výstup pouze jediné osobě v jeden časový úsek.
 • Výdej čipů začíná otevřením areálu a končí hodinu před jeho uzavřením.
 • Před opuštěním areálu musí návštěvník „zúčtovat“ čip na recepci.
 • Otevírací doba je umístěna u vstupu do bazénu, a dále na stránkách www.bazenmb.cz.
 • Zakoupením vstupenky a vstupem do prostor bazénu se každý návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu.
 • Pro organizace, plaveckou výuku a plavecký oddíl platí stejné ustanovení jako pro jednotlivé návštěvníky.
 • Používání zařízení krytého bazénu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.
 • Recepční má povinnost odmítnout vydání vstupenky při napinění kapacity a osobám, kterým jev souladu s návštěvním řádem vstup zakázán.
 • Dětem mladším 10 let je návštěva bazénu dovolena v doprovodu osoby starší 18 let. Tato osoba je za dítě zcela odpovědná během celého pobytu v areálu bazénu a dítě nemůže být ponecháno bez dozoru této osoby! Provozovatel bazénu za dítě neodpovídá.
 • Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.

2. Vyloučení z návštěvy bazénového centra

 • Do prostor krytého bazénu je zákaz vstupu osobám, které jsou postiženy nemocí ohrožující zdraví jiných osob používající zařízení (tzn. osoby postiženy horečkou, kašlem, zánětem spojivek, bacilonosiči střevních a jiných chorob, osoby postižené chorobami provázející výtokem, kožními parazity, lidé s obvazem na těle a pod vlivem alkoholu.)
 • Z prostor krytého bazénu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, nebo poruší ustanovení tohoto řádu.
 • V době plavecké výuky plaveckou školou, při pořádání plaveckých závodů a při tréninku plaveckého oddílu jsou všichni, bez rozdílu, povinni dodržovat návštěvní řád.
 • Děti do 10 let věku bez doprovodu dospělé osoby.

3. Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Doba pobytu na hodinové vstupné začíná vstupem přes turniket a končí vytištěním pokladní účtenky na recepci, popřípadě odevzdáním „vynulovaných“ čipů, nebo přes turniket v případě předplaceného kreditu. Při překročení předplaceného času je návštěvník vyzván k doplatku za každou započatou minutu.
 • Poplatek za ztrátu čipových hodinek činí 500 Kč.
 • Ceník služeb je k nahlédnutí u vstupu do bazénu a na www. bazenmb.cz.
 • Za každou minutu překročeného časového limitu je návštěvník povinen zaplatit 2 Kč.
 • Návštěvníci jsou povinni používat šatní skříňky, svlékat se, odkládat svoje věci a oblékat se jen v prostorách šaten. Za věci odložené mimo uzamčenou skříňku provozovatel neručí. Pokud si návštěvník přinese cennosti nebo jiné věci vyjma oděvů (peníze, mob. telefon, kameru, platební karty, průkazy a jiné osobní věci) do prostoru bazénu nese za ně odpovědnost.
 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo plaveckém úboru
 • z pružného přiléhavého materiálu, nebo v plážových plavkách z volného nenasákavého materiálu. Nepřípustné jsou zejména, kraťasy, šortky a trenýrky obsahující kovové prvky. V trenýrkách, bermudách, spodním prádle je vstup do bazénu z hygienických důvodů zakázán.
 • Do bazénu (vody) nemají přístup děti do věku jednoho roku. (§19 odst. 3 vyhl. 238/2011 Sb.). Pro všechny malé děti jsou povinným oblečením plavečky s přiléhavou gumičkou, nebo speciální plavecké pleny.
 • Každý návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít toalety a v prostorách sprch se důkladně umýt mýdlem bez plavek.
 • Každý návštěvník je povinen šetřit s vodou. Ždímání plavek je dovoleno pouze v prostorách sprch.
 • Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, úrazy a poranění, které si návštěvníci způsobily vlastní nedbalostí a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly způsobeny jejich vinou na vybavení bazénu a majetku ostatních návštěvníků.
 • Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci, včetně jednorázových hodinek. Ztráty hodinek musí návštěvník nahlásit personálu bezodkladně. V opačném případě nenese provozovatel odpovědnost za škodu.
 • Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních, nevolnosti je třeba přivolat ihned plavčíka. Místo ošetření je v místnosti plavčíka. Po ošetření plavčík zapíše ošetření do knihy úrazů a drobných poranění.
 • Hloubka bazénu je zřetelně označena.
 • Použití parní kabiny a vířivky je nutné přizpůsobit svému fyzickému a zdravotnímu stavu.

4. V prostoru bazénu je zakázáno

 • Vstup bez platné vstupenky.
 • Vstup do všech prostor bazénu v obuvi a nevhodném oblečení.
 • Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 • Křičet, pískat, chovat se hlučně, srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět, skákat do bazénu, házet různými předměty, užívat rozhlasových zařízení, hrát hazardní hry, vnášet potraviny a skleněné předměty.
 • Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat záchranného zařízení, pomůcek a vybavení místnosti první pomoci, bez vědomí zaměstnanců.
 • Používat soukromé potápěčské výzbroje, míče, tenisové míčky, nafukovací plovoucí předměty, mimo nafukovacích rukávků pro děti.
 • Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, bez plavek, používat krémy, odhazovat odpadky a jakýmkoliv způsobem znečišťovat prostory bazénu.
 • Holit se, používat ostrých předmětů, používat osobních elektro spotřebičů.
 • Vodit do areálu jakákoli zvířata.
 • Donášet hořlaviny, alkohol, drogy, jedovaté látky, výbušniny.
 • Nosit řetízky a přívěšky všeho druhu, prsteny a jiné ostré předměty s nebezpečím úrazu.
 • Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadnému chování.
 • Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců bazénu je důvodem k vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

5. Všeobecné ustanovení

 • Návštěvníci jsou povinni používat veškeré zařízení a vybavení areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání.
 • Ztráty a nálezy návštěvníci nahlašují u pokladny.
 • Zakoupením vstupenky do Městského bazénu stvrzuje návštěvník seznámení s tímto návštěvním řádem a vyslovuje souhlas s jeho dodržováním a s případnými sankcemi za nedodržení jakéhokoliv bodu tohoto návštěvního řádu.
 • Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance bazénového centra a nabývá platnosti dne: 1. 3. 2022.